Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Atelier Troef Bv  

Steve Rosseel

Aalbeeksesteenweg 21A

8500 Kortrijk

gsm:0494/667288

BTW nr: BE 0757.642.452

 

Artikel 1:  Algemene Bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Atelier Troef bv partij van is.

Artikel 2: Aanbod

Alle aanbiedingen van Atelier Troef  zijn vrijblijvend, tenzij aanbiedingen op offertes die een aanvaardingstermijn bevatten. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Troef niet. Atelier Troef is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, typ of drukfouten.

Klachten i.v.m. de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen worden enkel aanvaard indien de koper een gefundeerde en gedocumenteerde expertise kan voorleggen van een erkend expert. Gebreken aan de items die reeds in de omschrijving opgenomen zijn komen niet als klacht in aanmerking. 

Artikel 3: Levering en uitvoering van overeenkomst

Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.

Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.

Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,35 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.

Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Atelier Troef te melden.

In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening van de klant.

Artikel 4: Prijs

  1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Prijzen zijn op de website zijn excl. leveringskosten. (2de hands goederen, antiek, verzamel en kunstvoorwerpen zijn onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de marge. BTW niet aftrekbaar.)

  2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Sommige bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  3. Atelier Troef  hanteert een voorschot van 50% over de totale koopprijs.  Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant bij levering.

  4. De door Atelier Troef aan u geleverde zaken blijven eigendom van Atelier Troef bv, zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen tegenover Atelier Troef heeft voldaan. U verplicht zich er tegenover Atelier Troef toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.

  5. Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Atelier Troef het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.

  6. Atelier Troef is gerechtigd in het geval u in staat van schuldbemiddeling of in staat van faillissement verkeert of komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5: Garantie

Op gebruikte goederen, Antiek en Kunstvoorwerpen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
 

Artikel 6: Toonzaal bezoek

U betreedt onze toonzaal en tuin op eigen risico. U wordt geacht op uzelf en uw kinderen/gezelschap te letten. Atelier Troef is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor opgelopen letsel of schade.

Wanneer bezittingen van Atelier Troef beschadigd raken door uw toedoen worden deze in rekening gebracht. U dient direct te betalen. U mag het beschadigde item dat te koop aangeboden wordt/werd na betaling meenemen.